A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кочубеївська громада
Херсонська область, Бериславський район

Положення про старосту Кочубеївської сільської ради ОТГ

Дата: 28.01.2021 10:37
Кількість переглядів: 104

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням першої сесії

                                                                                 Кочубеївської сільської ради ОТГ

                                                                                 VІІІ скликання

                                                                                 від 13.11.2020 року № 9

 

 

Положення

про старосту Кочубеївської сільської ради ОТГ

Преамбула

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає статус сільського старости, його/її повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного округу, який перебуває у складі Кочубеївської сільської ради ОТГ.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші акти законодавства України, це Положення.

1.1.3. Положення про старосту Кочубеївської сільської ради  ОТГ затверджується рішенням сільської ради. Положення може бути перезатверджене при зміні законодавства України або новою каденцією сільської ради.

1.1.4. Перелік населених пунктів, які входять до старостинського округу, затверджується рішенням Кочубеївської сільської ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Кочубеївської сільської ради ОТГ, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2.  Затвердження кандидатури  старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови, його  повноваження  розповсюджуються на території відповідного старостинського округу (частина території сільської  територіальної громади, яка визначена сільською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів  населеного пункту).

  1.2.1.1. З метою виявлення відповідності професійної компетентності претендентів на посаду старости, забезпечення рівного доступу, законності, неупередженності, довіри суспільства, недискрімінації, прозорості та доброчесноті з кандидатами проводиться співбесіда.

     1.2.1.2. Під час співбесіди претенденти презентують програму своєї діяльності на посаді старости, висловлюють пропозиції підвищення її ефективності, бачення розвитку відповідного старостинського округу у відповідності до стратегічних документів Кочубеївської громади, шляхи його досягнення.

     1.2.1.3. Співбесіду проводить сільський голова, за участю керуючої справами виконкому, з залученням депутатів, представників громадськості відповідного старостинського округу.

     1.2.1.4. Під час проведення співбесіди проводиться оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою та виставляються такі бали:

  • 2 бали – кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
  • 1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
  • 0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

1.2.1.5. Кандидат, який за результатами співбесіди отримає найбільшу кількість балів, пропонується сільським головою на затвердження сільській раді на посаду старости відповідного старостинського округу.

1.2.2. Повноваження старости починаються після прийняття рішення про його/її затвердження. На пленарному засіданні Кочубеївської сільської ради ОТГ  староста проголошує присяги такого змісту «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки»

1.2.3. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Кочубеївської сільської ради ОТГ відповідного скликання.

1.2.4. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його/її звернення з особистою заявою до Кочубеївської сільської ради ОТГ про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його/її громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього/неї;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його/її до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання його/її з посади за народною ініціативою;

6) визнання його/її судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його/її смерті.

1.2.5. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Кочубеївської сільської ради ОТГ, якщо він/вона порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Кочубеївської сільської ради ОТГ, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому/її повноважень. Таке рішення Кочубеївська сільська рада ОТГ приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.6. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Кочубеївської сільської ради ОТГ:

1) голова сільської ради;

2) постійні комісії  сільської ради;

3) виконавчий комітет сільської ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.7.  Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 20 осіб для відкликання сільського старости.

1.2.8. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає голова Кочубеївської сільської ради ОТГ до затвердження  наступної кандидатури.

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

1. Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської  ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному населеному пункті старостинського округу;

2.1.2. Староста також:

1) інформує жителів старостинського округу про зміни в законодавстві України та прийняті рішення ради;

2) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування та розпоряджень голови на території старостинського округу;

3)  залучає позабюджетні кошти для вирішення проблем округу;

4) сприяє здійсненню військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які проживають на підвідомчій території відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 року № 377 "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників";

5) здійснює заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів відповідного старостинського округу;

6) видає довідки, характеристики щодо осіб, які зареєстровані в підвідомчих йому населених пунктах;

7) здійснює інші обов’язки, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Кочубеївської сільської ради ОТГ, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, головисільської ради, інформувати їх про виконання;

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів старостинського округу  та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням  ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів сільської ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом жителів старостинського округу  згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу  громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  сільської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності, що розташовані на території відповідного населенстаростинського округу;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів комунальної власності Кочубеївської сільської ради ОТГ, які розташовані на території відповідного старостинського округу.

16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Кочубеївської сільської ради ОТГ, зборами жителів вілповідного старостинського округу про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України;

18) виконувати поточні доручення сільської ради та її виконавчого комітету, голови ради, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти ствростинський округ, його жителів в органах місцевого самоврядування, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси жителів відповідного старостинського округу;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування  та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території сільської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

3) погоджувати рішення сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна та земельних ділянок, розташованих на території відповідного старостинського округу;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів відповідного старостинського округу, що стосується їх інтересів;

5) порушувати у виконавчому комітеті сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу,  незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, сприяти залученню жителів старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного округа;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу;

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену сільською радою.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються сільською радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

2.2.3. З метою виконання старостою повноважень визначеним цим положенням користується додатковою гербовою печаткою, яка закріплюється за старостою розпорядженням сільського голови.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед жителями відповідного старостинського округу .

3.1.2. Староста не рідше як один раз на рік звітує про свою роботу перед зборами жителів відповідного старостинського округу.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів сільської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед сільською радою та жителями відповідного старостинського округу.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням сільської ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.5. Староста несе персональну відповідальність за втрату, знищення та неправомірне використання закріпленої за ним додаткової печатки виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь