Кочубеївська громада
Херсонська область, Бериславський район

ПОЛОЖЕННЯ бюджету участі

Додаток 2.

Положення із змінами

до рішення IX сесії VІІІ скликання

Кочубеївської сільської ради ОТГ

від   21. 05. 2021 р. № .……

 

 

Положення

Про партисипативний бюджет

  Кочубеївської сільської ради ОТГ

Розділ 1.  Визначення понять

Положення «Про Партисипативний бюджет Кочубеївської сільської ради ОТГ»  визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Партисипативного бюджетування Кочубеївської сільської ради ОТГ.

      Дане положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

 1. Партисипативний бюджет Кочубеївської сільської ради ОТГ – це частина бюджету ОТГ, форма прямого волевиявлення жителів громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Кочубеївської сільської ради ОТГ.
 2.  Координаційна рада з питань Партисипативного бюджету (далі Координаційна рада) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні), координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Партисипативного бюджетування у Кочубеївській сільській раді ОТГ. Склад координаційної ради затверджується рішенням сесії Кочубеївської ради ОТГ, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадськості, депутатів сільської ради та посадових осіб виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради в рівних пропорціях.
 3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення, після його реалізаці, зовнішнього обліку Кочубеївської ОТГ, умов проживання у ній та задоволення інших потреб територіальної громади.
 4. Автор – громадянин України з правом голосу, ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та організації які в порядку, визначеного цим Положенням підготували та подали для реалізації за рахунок коштів Партисипативного бюджету на території  Кочубеївській ОТГ .
 5. Конкурс – це відбір пропозицій( проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади з правом голосу.  
Розділ 2. Загальні положення 

   2.1  Фінансування Партисипативного бюджету у Кочубеївській  сільській раді    ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету громади.

   2.2  Загальний обсяг Бюджету участі визначається рішенням сесії  сільської ради на відповідний рік згідно цільової програми «Бюджет участі у Кочубеївської ОТГ». Відповідно до бюджетних надходжень, Бюджет участі щороку може збільшуватись.

 • 2.3.Фінансування проекту не передбачає витрати на ремонт, утримання об’єктів соціальної сфери.
 • 2.4.Інформація про Бюджет участі у Кочубеївській ОТГ  оприлюднюється у рубриці «Бюджет участі» офіційного веб-сайту Кочубеївської ОТГ.  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/)
 • 2.5.За рахунок коштів Партисипативного бюджету Кочубеївської сільської ради ОТГ можуть бути профінансовані проекти які реалізуються на території громади, що відповідають наступним вимогам :
 • проект має підтримку не менше 20 осіб ( крім автора проекту ) ;
 • не суперечить діючому законодавству ;
 • знаходиться в межах компетенції Кочубеївської сільської ради ОТГ та її виконавчих органів ;
 • відповідає напрямкам Програми соціально – економічного розвитку громади та не суперечить діючим програмам;
 • передбачає  строк реалізації, що не перевищує 12  місяців ;
 • не обмежується підготовкою проектнокошторисної документації;
 • не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 • не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.
 • 2.6.Орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки має бути не менше 5 тис. грн. та не має перевищувати 50,0 тис. грн.
 • 2.7.Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів. 

Розділ 3. Порядок подання проектів

3.1.Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах  Кочубеївської ОТГ  та яким виповнилося 14 років.

3.2.Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів – 20 жителів територіальної громади, які зареєстровані та проживають на території громади.

3.3.Назва проекту повинна бути викладена лаконічно. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.4. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: Кочубеївська сільська рада ОТГ 74012, Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Кочубеївка, вул. Менонітська, буд. 80 електронною поштою за адресою tige1otg.j@gmail.com у вигляді відсканованого оригіналу документу.

3.5. Із заповненими бланками проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту  і на розповсюдження яких вони не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Партисипативний бюджет» на офіційному порталі Кочубеївської сільської ради ОТГ.
 • 3.6.Проекти для реалізації в поточному році приймаються з моменту опублікування оголошення на протязі 30 днів.
 • 3.7.Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 • 3.8.В разі потреби автор проекту або уповноважена особа має представити проект в ході публічного обговорення, Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих змін до проектів можливе не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.
 • 3.9.Форма проекту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Бюджет участі».
 • 3.10.Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проектів здійснюється на офіційному веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Бюджет участі».
 • 3.11.Кожен житель Кочубеївської ОТГ може підтримати не більше ніж 1 проект.
 • 3.12.До проекту обов’язково додається кошторис витрат (бюджет проекту).
 • 3.13.Пріоритетні напрямки проектів:
 •  Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.
 • Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері).
 • Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проекти, арт-клуби тощо), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.
 • Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком).

Розділ 4. Аналіз проектів.

4.1.Працівник виконкому, затверджений розпорядженням сільського голови, веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Партисипативного бюджету Кочубеївської сільської ради ОТГ та разом з проектами передає його Координаційній раді не пізніше ніж на другий день після закінчення терміну подання проектів.

4.2.Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту Координаційна рада :

4.2.1.  не пізніше 7 днів з дня отримання поданих проектів передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Кочубеївської сільської ради ОТГ з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього положення) ;

4.2.2.    у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, Координаційна рада по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора або авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.3.З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проекту відповідальні працівники після формальної перевірки передають скановані форми до Координаційної ради, яка створюється рішенням сесії  Кочубеївської  ОТГ.

4.4.Координаційна рада протягом 7 днів з дня отримання сканованих проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

4.5.Члени Координаційної ради відразу передають  відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проектів.

4.6.Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Бюджет участі».

4.7.Відскановані заповнені карти аналізу проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Бюджет участі».

4.8.Координаційна рада розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть(з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п. 4.9.Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.

Розділ 5. Порядок голосування та підрахунок результатів

5.1.Вибір проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах Кочубеївської ОТГ та яким виповнилося 14 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які вказуються у цільовій програмі «Бюджет участі Кочубеївської ОТГ» та Інтернет – голосуванням.

5.2.Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/)

5.3.Вибір проектів, які визначені для голосування, здійснюється у електронній версії на веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/)у рубриці «Бюджет участі».

5.4.Голосування відбувається шляхом: 

-голосування у рубриці ««Бюджет участі» на веб-сайті Кочубеївської ОТГ  (https://kochubeivska-gromada.gov.ua/)

-голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети .

5.5.Голосування починається з моменту оголошення про початок голосування та триває протягом 15 календарних днів.

5.6.В бланках для голосування голосуючий має право голосувати 1 раз та обрати 1(один) проект, що попередньо отримав позитивну оцінку.

5.7.Підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на офіційному порталі Кочубеївської сільської ради ОТГ у розділі «Партисипативний бюджет». Підсумки голосування шляхом заповнення друкованої анкети встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною Радою.

5.8.Результати електронного та паперового голосування по кожному проекту підсумовуються.

5.9.Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів  голосування два або кілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.10.Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Партисипативного бюджету.

5.11. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу Партисипативного бюджету на реалізацію чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 5.10. цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтована вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених на реалізацію проектів за рахунок коштів Партисипативного бюджету.

5.12. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

5.13Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.14.  Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі Кочубеївської сільської ради ОТГ в розділі «Партисипативний бюджет» в 5-ти денний термін після закінчення голосування.

5.15.Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.

5.16.  Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету сільської ради для затвердження.

 

Розділ 6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Партисипативного бюджетування

6.1.У процесі впровадження Партисипативного бюджетування проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи :

1) ознайомлення мешканців громади з основними положеннями та принципами Партисипативного бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів;

2)  представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3)  розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Партисипативного бюджетування.

 1. 6.2.На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 6.1, необхідно використовувати всі можливості комунікацій, залежно від групи членів територіальної громади.
 2. 6.3.У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбувається за рахунок  коштів Партисипативного бюджету, усі зацікавлені мешканці громади можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування, в виконавчому комітеті Кочубеївської сільської ради ОТГ.

Розділ 7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Партисипативного бюджетування.

 

7.1. Відповідні виконавчі органи Кочубеївської ради ОТГ- головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них на реалізацію проектів-переможців.

7.2.Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради ОТГ забезпечує фінансування проектів-переможців. 

7.3. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів сільського бюджету.

7.4.Контроль за виконанням реалізації проектів-переможців здійснюють Кочубеївська сільська рада та Координаційна рада відповідно до повноважень.

7.5.  Автор/ автори проекту є відповідальними виконавцями свого проекту.

7.6.  Виконавці у процесі реалізації проектів-переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Партисипативного бюджету у межах визначених бюджетних призначень.

7.7. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд сільської ради. Звіти оприлюднюються на офіційному порталі Кочубеївської сільської ради в розділі «Партисипативний бюджет».

                                

8.  Прикінцеві положення

8.1. Консультації стосовно Партисипативного бюджетування у Кочубеївській сільській раді ОТГ мають циклічний характер, тобто повторюються кожний рік.

8.2.  Процес реалізації Партисипативного бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Партисипативного бюджетування.

8.3.  Рекомендації стосовно змін в процедурі Партисипативного бюджетування на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений рішенням сесії Кочубеївської сільської ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь